Elemente de dezvoltare spațială la nivel național și european
În ceea ce privește dezvoltarea spațială, România prezintă un grad mediu de dezvoltare politică, fapt care
se cunoaște din diferențele majore dintre partea de est și restul țării. Preponderența orașelor mici și mijlocii
(aprox. 90%) ce constituie rețeaua urbană duc la o dezvoltare dezechilibrată a întregului teritoriu. România a
fost împărțită în 7 poli de creștere împreună cu Capitala, poli ce constituie armătura dezvoltării policentrice
urbane. Twitter
În ceea ce privește infrastructura, lipsa coridoarelor TEN-T, întârzierea realizării autostrăzilor și a rețelelor
feroviare de mare viteză, adăugând la nivel național bariera naturală la Munții Carpați adâncesc tot mai
mult distanța de centrul Europei.
Regiunea Sud-Est este compusă din județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea. Sediul Agenției
de Dezvoltare Regională Sud-Est se află în Municipiul Brăila. Regiunea este situată în partea de sud-est a
României, acoperind 35.762 km² sau 15% din suprafața totală a țării, fiind a doua ca mărime din cele 8 ale
României.
În contextul dezvoltării strategiei a Regiunii Sud-Est cât și a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Jud.
Galați oferă o gamă variată de elemente care pot influența dezvoltarea sa viitoare. Se va realiza o analiză
teritorială la județului, în special a zonelor frontaliere pe diferite paliere de analize: elemente de dezvoltare
teritorială, elemente de mobilitate, elemente de patrimoniu material și imaterial etc.
p. 21
Fig. 1 – Încadrarea Județului Galați în teritoriul țării
Sursa: www.primm.ro (prelucrare proprie)
Așezare geografică
Județul Galați este așezat în Sud-Estul țării între 45 ° 25 ‘și 46 ° 10’ latitudine Nordică, 27 ° 20 ‘ și 28 ° 10 ‘longitudinal
Estică. În partea de Nord se învecinează cu județul Vaslui, la Est, Prutul formează granița naturală cu Republica
Moldova, spre Sud, Dunărea prezentă limita cu județul Tulcea, la Sud-Vest, pe linia Siretului, se învecinează
cu județul Brăila, iar la Vest și Nord-Vest, în mare parte tot pe cursul Dunării, se învecinează cu județul
Vrancea. Distanța Jud. Galați față de capitala României București este de 257 km. Un important atu al Județului îl
reprezintă localizarea sa în apropierea punctelor vamale. Astfel, acesta poate dezvolta relații comerciale
internaționale la aproximativ 11 km de punctul vamal Giurgiulești, la 59 km de cel de la Oancea, care face
legătura cu Republica Moldova și la 90 de km de punctul vamal Ismail, care face legătura cu Ucraina.
Fig. 2 – Principalele coridoare Pan Europene și încadrarea României la nivel european
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pan-European_corridors.svg
Județul Galați se înscrie în aria județelor pericarpatice, dunărene, fiind situat relativ aproape de Marea Neagră,
la confluența a trei mari ape curgătoare – Dunărea, Siret, Prut și la încrucișarea unor mari drumuri comerciale.
Vecinatatea judetului Galati cu judetele Vaslui, Vrancea, Braila si Tulcea constituie o oportunitate pentru a
p. 22
pune bazele unei colaborări cu aceste judete pe toate planurile: economic, social, cultural, de mediu. Cu
judetul Braila relatia este o diferită, mai strânsă în vedere apropiate celor doi poli de dezvoltare, la
cca 15 km și relația între aceștia.
La nivel european, Galați se află în apropierea a două artere principale de transport din Europa de Est așa
numitele Coridoarele Helsinki sau Coridoare Pan – Europene. Astfel, județul este traversat de Coridorul VII Pan
European, ce corespunde traseului Fluviului Dunărea (Nuremberg – Viena – Budapesta – Bratislava – Belgrad –
Drobeta Turnu Severin – Vidin / Calafat – Giurgiu / Ruse – Galați – Marea Neagră). Acest coridor se completează cu
Canalul Rhin – Main și prezintă principala arteră de infrastructură fluvială a Uniunii Europene. În același timp,
județul se află în apropierea Coridorului IX Pan European, coridor ce asigură infrastructura rutieră și feroviară
a Europei pe relația Nord – Sud, pornind de la Marea Baltică (Lituania) și Golful Finic Sankt Petersburg, în
direcția Moscova – Kiev – Chișinău – România – Bulgaria – Grecia. Acest coridor trece la aproximativ 115 km
distanță de municipiu Galați, prin județul vecin – Vrancea.
Suprafață și Frontiere
Județul Galați are o suprafață de 4.466,32 km2
, valoare ce reprezintă 1,87% din suprafața României. Suprafața
județului Galați este semnificativ mai mică față de majoritatea celorlalte județe. Acesta ocupă poziția 34 dintr-un total de 41 de județe ordonate descrescător după suprafața geografică ocupată. 3
Vecinătatea geografică a județului față de punctele vamale Giurgiulesti, Oancea și Ismail, care fac legătura cu
Republica Moldova și Ucraina prezintă un factor determinant în expansiunea relațiilor comerciale ale
României cu aceste țări. Stimularea relațiilor comerciale între jucătorii anteriori menționați, prin acțiuni de
ordin bugetar și financiar – bancar, de eliminare a unor obstacole de ordin tarifar, fiscal și valutar pot contribui
decisiv la dezvoltare județului Galați și pot avea un efect multiplicator ca nivel complet Regiuni de Dezvoltare
Sud – Est și implicit la nivel național. Promovarea exporturilor și relațiilor comerciale poate avea un efect
pozitiv asupra balanței comerciale a României, diminuând deficitele acestei natură.
În sensul cooperării transfrontaliere, județul Galați face parte din Euroregiunea „Dunărea de Jos” în
următoarea formă: din partea României: județele Galați, Brăila și Tulcea; din partea Republicii Moldova:
(raioane Cahul, Cantemir); din partea Ucrainei: regiunea Odesa, precum și din ”Zona economică liberă Galați –
Giurgiulești – Reni”4

3
http://www.cjgalati.ro/index.php/judeul-galati
4
http://www.actedj.ro/
p. 23
Fig. 3 – Relaţiile de cooperare teritoriale transfrontaliere ale judeţului Galaţi
Sursa:http://www.actedj.ro/
Climă şi Relief
În judeţul Galaţi clima este temperat continentală, cu unele variaţii interne datorate reliefului şi orientării
văilor. Parţile de Sud şi centrale, prezintă mai mult de 90% caracteristici climatice de câmpie, în timp ce partea
de Nord a judeţului este într-o regiune deluroasă. Ambele regiuni de câmpie şi deal se caracterizează prin veri
calde şi uscate şi ierni cu viscole puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald şi umed de la Sud şi
Sud-Vest, care generează topirea zăpezii. Cele trei râuri Siret, Prut şi Dunăre şi bazinele din jurul lor afectează
în general, prin introducerea climei specifice ce modifică regimul de valori şi principalele elemente
meteorologice: clima este relativ mai umedă şi cu temperaturi mai scăzute în timpul verii şi mai puţin rece în
timpul iernii.
Judeţul Galaţi beneficiază de o reţea hidrografică bogată. Valorificarea acestei resurse naturale poate fi
realizată prin construirea unui sistem de irigaţii Siret – Prut – Dunăre, cu efect pozitiv direct asupra agriculturii
judeţului. Metodele de valorificare ale acestor resurse sunt multiple, dacă luăm în considerare efectele lor
asupra dezvoltării pisciculturii (prin amenajarea de iazuri şi bălţi antropice), industriei (prin îmbunătăţirea
infrastructurii de alimentare cu apă a principalelor obiective industriale ale zonei) şi chiar a nivelului de trai
(extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă a zonelor locuite). În cazul preluării de apă în
vederea alimentării populaţiei, amenajarea unor noi puncte de tratare a apei sau retehnologizarea celor
existente vor rezolva probleme legate de calitatea apei potabile, diminuând la maxim efectul negativ asupra
sănătăţii populaţiei.
În plus, un judeţ atât de bine reprezentat la capitolul resurse de apă poate fi privit şi din perspectiva unui
aspect negativ, şi nume existenţa unor riscuri naturale de inundaţii. Pentru prevenirea acestor dezastre
naturale, este necesară construcţia unor diguri, baraje şi alte amenajări hidrotehnice cu rol de protecţie
împotriva inundaţiilor. Existenţa a numeroase lacuri şi bălţi naturale pe teritoriul judeţului pot fi valorificate
prin amenajarea unor rezervaţii sau spaţii naturale protejate sau construirea unor baze de agrement. Aceste
proiecte sunt destinate ameliorării problemelor de mediu sau impulsionării turismului. În ceea ce priveşte
prelevarea apei subterane, cele două surse existente necesită retehnologizări şi reabilitări pentru a evita
p. 24
pierderile şi a exploata eficient resursele de apă bogate ale judeţului. Resursele judeţului sunt reprezentate de
hidrocarburi (ţiţei şi gaze naturale) exploatate la Schela, Berheci şi Brateş. La Galaţi, Tecuci şi Braniştea se
exploatează argile, nisipuri şi pietrişuri, importante pentru industria materialelor de construcţie.
Unităţi administrativ teritoriale
Judeţul Galaţi din punct de vedere al componenţei teritoriale, este alcătuit din 2 municipii – Galați şi Tecuci, 2
oraşe – Berești şi Târgu Bujor, 61 de comune, 180 de sate (din care 2 sate aparţinând de municipii şi oraşe).

Service auto Galati

Rezervați acum serviciul de reparații auto la Corzah Auto Group Service Galati

 Tel 0757035645

Service auto Galati

http://corzahservice.ro/

https://g.page/corzahauto?share